Kinh Nikaya

Kinh Các Vị Ở Kesaputta

  —Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến Kesaputta,

22 ĐẠI KINH LẬP NIỆM

Quý đạo hữu chọn TẢI VỀ để tải Đại kinh lập niệm về thiết bị.  TẢI VỀ

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y,

20 KINH AN TRÚ TẦM

  Như vầy tôi nghe.Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”.

KINH PHÁP CÚ

Quý Đạo hữu tải file PDF nhấn vào TẢI KINH-PHAP-CU TẢI KINH-PHAP-CU

Kinh Điềm Lành

5. Kinh Ðiềm Lành Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử,

KINH LỬA CHÁY

Vài tháng sau khi giác ngộ, Ðức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu