Kinh Tiểu Bộ

KINH PHÁP CÚ

Quý Đạo hữu tải file PDF nhấn vào TẢI KINH-PHAP-CU TẢI KINH-PHAP-CU

Kinh Điềm Lành

5. Kinh Ðiềm Lành Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử,

KINH BĀHIYA (Ud.6)

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Bàhiya Daruciriya trú ở Suppàraka,

KINH NANDA

Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàhapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con