Kinh Trường Bộ

22 ĐẠI KINH LẬP NIỆM

Quý đạo hữu chọn TẢI VỀ để tải Đại kinh lập niệm về thiết bị.  TẢI VỀ

31. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT

31. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT (Siṅgālavāda Sutta) 242. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc