Kinh Tăng Chi

Kinh Các Vị Ở Kesaputta

  —Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến Kesaputta,

KINH LỬA CHÁY

Vài tháng sau khi giác ngộ, Ðức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu

PHẨM NGÀY TRAI GIỚI

(I) (41) Các Trai Giới Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn ông Anàthapindika, ở đấy Thế

PHẨM DU HÀNH DÀI

I. KINH DU HÀNH DÀI THỨ NHẤT 221. Có năm điều nguy hại, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không