Kinh Tương Ưng

Kinh Lá Rừng Simsapa

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ-kheo

TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN

TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN (NIDÃNASAMYUTTA) I. PHẨM PHẬT – ĐÀ (BUDDHAVAGGA) I. KINH DUYÊN KHỞI (Paticcasamuppãdasutta) — (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,1) 1. Như vầy tôi

IX. KINH BỆNH

47. TƯƠNG ƯNG NIỆM XỨ I. Phẩm Ambapāli IX. KINH BỆNH (Gilānasutta) (S. V. 152) 375. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở