Kinh Lá Rừng Simsapa

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ-kheo :

— “Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?”

— “Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà.”

— “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra! Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy.

“Và này các Tỷ-kheo, điều gì mà Ta nói ? ‘Ðây là Khổ’, này các Tỷ-kheo, là điều Ta nói. ‘Ðây là Khổ tập’, là điều Ta nói. ‘Ðây là Khổ diệt’, là điều Ta nói. ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt’, là điều Ta nói.

“Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy.

“Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : ‘Ðây là Khổ’, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : ‘Ðây là Khổ tập’, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : ‘Ðây là Khổ diệt’, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'”.
HT Minh Châu dịch Việt

tin liên quan

Leave a Comment