Tiểu tụng ( Tam Quy, Thập Giới, Ba mươi hai phần, Nam tử hỏi đạo)

 

I. Tam Quy (Saranattaya)

Ðệ tử quy y Phật,

Ðệ tử quy y Pháp,

Ðệ tử quy y Tăng.

Lần thứ hai đệ tử quy y Phật,

Lần thứ hai đệ tử quy y Pháp,

Lần thứ hai đệ tử quy y Tăng.

Lần thứ ba đệ tử quy y Phật

Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp.

Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng.

 

II. Thập Giới (Dasasikkhàpada)

1. Ðệ tử thực hành giới tránh sát sanh.

2. Ðệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho.

3. Ðệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục.

4. Ðệ tử thực hành giới tránh nói láo.

5. Ðệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ men say.

6. Ðệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời.

7. Ðệ tử thực hành giới tránh múa, hát, nhạc, kịch.

8. Ðệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa.

9. Ðệ tử thực hành giới tránh dùng giường cao và rộng.

10. Ðệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc.

III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra)

Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu.

IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)


Thế nào là một? – Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn.

Thế nào là hai? – Danh và sắc.

Thế nào là ba? – Ba loại cảm thọ.

Thế nào là bốn? – Bốn Thánh đế.

Thế nào là năm? – Năm thủ uẩn.

Thế nào là sáu? – Sáu nội xứ.

Thế nào là bảy? – Bảy giác chi.

Thế nào là tám? – Thánh đạo tám ngành.

Thế nào là chín? – Chín nơi cư trú của các loài hữu tình.

Thế nào là mười? – Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

 

 

 

 

 

tin liên quan

Leave a Comment