KINH KHÔNG THỂ NGHĨ ÐƯỢC (Acinteyyasutta) (A.II.80)

  1. Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 

Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. 

Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. 

Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

(Trích Kinh không thể nghĩ đến được – chương IV. Bốn pháp, Kinh tăng chi bộ, Nikaya, NXB Hồng Đức, 2020, trang 347, Dịch giả Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU)

Giải thích: “Tâm tư thế giới” nghĩa là suy tư về thế giới như tư duy: “Ai tạo ra mặt trời, mặt trăng, địa đại, đại dương, sự sanh ra chúng sanh, núi, cây xoài, cây thốt nốt, cây dừa …?”

tin liên quan

Leave a Comment