LẮNG TRONG!

Khi biết đủ thì sẽ dừng tất cả.
Sống chậm lại để kiểm soát thân tâm.
Nghiệp quá khứ luôn tràn về hiện tại.
Mất tự chủ nghiệp lại ở trong ta.

Tâm thật tốt rất ít người thấy được.
Chỉ dành cho người thấy được bên trong.
Đừng ép thân tâm làm việc quá nhiều.
Đừng đặt đích đến để rồi mệt mỏi.

Cứ gieo nhân thì quả tự đến thôi.
Nghiệp mỗi người không ai can thiệp được.
Chỉ đường đi họ tự giải quyết thôi.
Để tâm thanh thản, Niết Bàn hiện tại.

Thiền sinh Tuệ Mỹ Linh

tin liên quan

Leave a Comment